Vilka för och nackdelar finns det med EU? Det här är en fråga som många staller sig så har inför EU valet. En fördel för politikerna i Bryssel är hur som helst att de har en saftig månadslön pa ca 400 000 kr före skatt. Medlemskapet i EU kostar folket cirka 41 miljarder kronor och dessa pengar kommer ca 20 miljarder tillbaka “till Sverige” (företagen och staten) i form av olika bidrag. En annan fördel för företagen är en extremt kapitalistvänlig politik som leder till stora vinster genom privatiseringar och försämrade rättigheter och levnadsförhållanden för arbetarna.

Vad har kapitalisterna för nytta av EU?

Svenska företag får utnyttja handelsavtal som EU tecknat och det är lätt att flytta runt mellan olika länder som ingår i unionen. Många kapitalister anser att det är en fördel att ha Euro då det är lättare att handla utomlands. Arbetskraften kan ganska fritt flytt runt (man måste kunna försörja sig för att få “uppehållsrätt”) vilket är till fördel för kapitalisterna och för en del arbetare. Viktigt att komma ihåg är att redan innan Sverige gick med i EU så fanns det möjlighet att flytta till andra länder i Europa. 

Nackelar för folket

Nackdelarna är desto fler. Upp till 30% av Sveriges lagar är anpassade efter EU:s regelverk vilket gör otroligt mycket svårare för folket i Sverige att påverka utvecklingen.

EU har en krånglig struktur som har svar att sätta sig in i. Offentlighetsprincipen vi har i Sverige där vi kan få insyn i olika myndigheters dokument existerar inte i Bryssel. Detta innebär att de kan ta vilka beslut som helst utan att vi kan få insyn. Samma problem är det med parlamentarikernas olika lönetillägg, de behöver aldrig redovisa detta.      

Nu har ju inte Sverige gått med i Eurosamarbetet men frågan om att Sverige skulle ansluta sig har varit under diskussion. Problemet med gemensam valuta är att om ett land hamnar i ekonomisk kris, så påverkas även de andra länderna troligen negativt.

EU har som en påstådd önskan att jämna ut olikheterna i de olika medlemsländernas ekonomier och att alla länderna ska vara ekonomiskt jämbördiga. En önskan som på papperet ser fin ut men den samlade konsekverna bör undersökas. Vem tjänar på det i slutändan?

Väljer man att låta nya medlemsländer med “svag ekonomi” (svag industrialistering och som domineras av utländska storföretag) ansluta sig kommer de sannolikt bli ännu “svagare” eftersom storföretagen i EU konkurrerar ut de inhemska företagen när handeln blir helt “fri”. De länder som har “svagare ekonomier” och ansluter sig till EU kommer att tillföra billig arbetskraft och naturtillgångar vilket stärker kapitalet men inte arbetarna i Sverige.

EU förespråkarna vill få det att se ut som att de nyanslutn länderna bara får fördelar med medlemskapet. De får “bidrag och ekonomisk draghjälp” men blir de blir i grunden utnyttjade hundratusentals arbetare lämnar ofta landet efter EU-anslutningen.

Ekonomin i EU är starkt påverkad av IMF, internationella valutafonden. IMF går in och lånar ut pengar till länder i ekonomisk kris inom unionen. Villkoren för lånen har ofta en strikt åtstramningspolitik vilket i sin tur ökar klassklyftorna i de redan fattiga länderna.

EU bedriver en dödlig flyktingpolitik. Fler än 29 000 flyktingar och migranter har omkommit sedan 2014 när de försökt ta sig till EU. Bara under de senaste två åren är antalet fler än 5000 personer. EU struntar i att rädda personer eller hindrar aktivt andra som försöker rädda liv.

Målet med EU är att skapa en union som är uppbyggd på samma sätt som USA med Bryssel som maktcentrum och medlemsländerna som lydstater. 

Swexit?

Skulle Sverige gå ur EU skulle det bli mycket lättare för arbetarna i Sverige att påverka utvecklingen. Protester i Stockholm påverkar makthavarna här men knappast i Bryssel om det inte sker något exeptionellt.

Utvecklingen i Storbritannien som har lämnat EU visar att ett utträde inte drabbar arbetarklassen. Arbetslösheten t.ex. är bara 3-4 procent i Storbritannien men det dubbla i Sverige.

Dags för Svexit!

Marit Andersson