Vi har blivit kontaktade av före detta anställda inom Sergel Kredit som vittnar om allvarliga missförhållanden inom bolaget. De beskriver ett bolag som präglas av bristande ledarskap, diskriminerande praxis och bristande respekt de regler som gäller för inkassoverksamhet. Värst av allt är att bolaget bidrar till det stora antalet självmord bland skuldsatta.

Sergel Kredittjänster AB är en etablerad aktör inom branschen men följer inte regelverket (god inkassosed).

Otillbörliga påtryckningar gentemot gäldenärer – bidrar till det stora antalet självmord bland skuldsatta

“Som en allmän grundregel gäller att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Gäldenären får inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § inkassolagen)” (Tillämpning av inkassolagen, Datainspektionen, s 11)1

Sergel Kredittjänster använder sig av aggressiva metoder för att driva in skulder såsom att försöka driva inkassoavgifter via Kronofogden när själva skulden redan är betald. De väljer även att skicka massor av brev till gäldenärer även när de är mitt i en pågående skuldsanering och alltså egentligen inte behöver betala. De påtryckningar som nämns strider mot god inkassosed enligt de allmänna råden för inkassoverksamhet som utfärdats av Finansinspektionen och Datainspektionen, vilket säkerligen även har negativa effekter på gäldenärens välmående och bidrar sannolikt till vågen av självmord bland skuldsatta.

Brister i medarbetarnas utbildning skadar uppdragsgivarna

Trots att det finns utbildningar tillgängliga för medarbetarna så leds dessa av anställda som saknar inkassocertifiering. Detta resulterar i att medarbetarna ofta tvingas hantera ärenden och områden inom vilka de saknar tillräcklig utbildning. Detta har ofta lett till felaktiga beslut och försämrad hantering av ärenden till men för uppdragsgivarna.

Otillbörliga undersökningar och sexuella trakasserier som sopas under mattan

En kontroversiell enkät skickades ut till samtliga anställda på Sergel Kredittjänster vilket väckte stark oro och missnöje. Enkäten sades syfta till att undersöka eventuell diskriminering inom företaget men den innehöll frågor som rörde medarbetarnas sexuella läggning, religion, hudfärg och härkomst (se nedan). Dessa frågor utgör inte bara en kränkning av medarbetarnas integritet, utan kan också användas för att identifiera och spåra enskilda medarbetare med annan bakgrund än svenskar. Sergel är en väldigt homogen arbetsplats.

Sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen vilket har framförts till bolaget. Tyvärr har dessa incidenter inte utretts och problemen åtgärdas inte vilket skapar en otrygg arbetsmiljö för personalen.