Vi har fått denna text skickad till oss idag.

Till ansvariga politiker

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

I Husby Kista finns en vårdcentral som drivs av Familjeläkarna AB, org nr: 556740-1756.

Vid kontakt med boende i och omkring Husby har det framkommit brister i verksamheten som är ytterst allvarliga.

Patienter och f.d. patienter har vittnat om:
– [ ] Bristande patientsäkerhet: Slarvar bort information i pappersform försedda med personnr. Glömmer ofta att skicka läkarintyg till Försäkringskassan.
– [ ] Feldiagnostiserar patienter samt skriver ut fel medicin. Det har hänt att Familjeläkarna ringer patienter på kvällen och säger att det är fel och att de inte får äta medicinen de fått.
– [ ] Patienter har sökt hjälp och ej blivit behandlade. Senare på dagen har de gått till andra vårdgivare och då fått hjälp.
– [ ] Händer ofta att recepten är felaktiga och man får som patient kämpa för att få rätt dosering.
– [ ] De har påstått att spädbarn haft astma fast det varit RS virus. Vid ett tillfälle fick familjen åka ambulans till akuten med sitt barn som var nära att kvävas.
– [ ] Läkarna visar ofta motvilja mot att hjälpa patienter som söker vård. Man går ofta från platsen utan åtgärd.
– [ ] Patientmöten får ta enbart 10-15 min vilket inte är tillräckligt med tid för att man som patient ska kunna framföra sitt problem, få diagnos och bli behandlad.
– [ ] Patienter har blivit bemötta av läkare och annan personal på ett sätt så att de lämnat vårdcentralen i tårar.
– [ ] De skriver bara motvilligt remisser och man får tjata sig till medicinska åtgärder som ex. medicinsk fotvård för diabetiker.
– [ ] I väntrummet finns ett kösystem med nummerlappar. Det händer ofta att personalen i receptionen låter sina landsmän (persisktalande) gå före i kön utan könummer. Säger man till blir man otrevligt bemött.
– [ ] Tider har ”glömts” bort trots sms-avisering. Tiden har då gått till patienter med samma ursprung som läkaren.
– [ ] Det är mycket långa väntetider för att få träffa en läkare. Det finns ingen chans att få komma till samma läkare,man träffar olika varje gång och ofta har läkarna inte läst journalen.
– [ ] Sjukskrivna patienter har blivit anklagade av en äldre läkare att det är lathet och inte sjukdom som är problemet.
– [ ] När patienterna påtalar brister till vårdcentralens ledning leder det inte till några åtgärder alls.

Vi möter dagligen personer i vår omgivning med berättelser som de ovan. Dessa är bara axplock.

Vi patienter känner oss nedvärderade och illa behandlade pga ovanstående anledningar

Vi boende i husbyområdet behöver ha tillgång till trygg och tillgänglig vård. Vi vill inte vara rädda att söka den vård vi har rätt till och begär därför att ni ser över och förbättrar vården i Husby.

Det är mycket svårt att byta vårdcentral till närliggande orter då det ofta är långa väntetider.

Det beskrivs i  Hälso- och sjukvårdslag(2017:30) hur verksamheten ska fungera
Kapitel 5 ,1 paragrafen  fastslår att patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet är av stor vikt och att man ska bygga på respekt och förståelse för patientens integritet och självbestämmande. Vården ska även vara av god kvalitet. Vi vill framhålla att inget av detta uppfylls av Familjeläkarna i Husby.

I kapitel 3  1 paragrafen fastslås att målet med sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för allas lika värde och motarbeta ohälsa. Hos Familjeläkarna i Husby finns inte detta synsätt. Vi , befolkningen i Husbyområdet vill ha rätt till god vård , trygghet och  ett värdigt bemötande som alla andra som söker vård i Sverige.

Patientsäkerhetslagen (2010:659) uppger att personalens ansvar är:
* Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
* Patienterna ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.
* Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.
* Patienten ska visas omtanke och respekt.

Mot denna bakgrund vill vi att ni, utifrån lagarna och patienternas bästa ,agerar för en fungerande vård i Husby och att Familjeläkarnas vårdcentral i Husby avvecklas och ger plats för seriösa vårdgivare.

Liv står på spel. Vi måste trappa upp kampen för vår rätt om vi inte får någon positiv återkoppling i denna fråga.

Antaget på stormöte med Socialt center i Husby, 2024-01-30